Přijetí nebo tolerance

31 Srp

Přijetí se od tolerance liší přístupem k druhé osobě a jejím vlastnostem. Tolerance sama o sobě v sobě obsahuje názor a hodnocení.  Pokud něco toleruji, znamená to, že jsem již uplatnil na danou skutečnost svůj názor, zhodnotil jsem danou skutečnost jako „nepříliš pro mě vhodnou“, jako něco co je z mého pohledu hodno tolerance.

Automaticky jsem v situaci, kdy musím vyvinout určité úsilí k tomu abych toleroval danou skutečnost a pokud to druhá strana ví, pak žije s vědomím, že je „tolerována“, tedy s tím, že je nositelem určité vlastnosti nebo chování, které není pro mě příznivé ale je tedy, s ohledem na okolnosti a jiné důvody, tolerováno a tedy jistým způsobem trpěno.